Algemene voorwaarden VAN Eiken balken BV (EB), GEVESTIGD TE MILL (KVK: 88608751)

1. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle typen overeenkomsten die met of door EB worden gesloten.

2. Van deze algemene voorwaarden mag alleen met schriftelijke toestemming van EB worden afgeweken.

3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “klant”, wordt hieronder verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met EB heeft gesloten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden alsook rechtsopvolgers.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen en offertes uitgebracht door EB zijn vrijblijvend van aard en kunnen niet leiden tot enige leveringsverplichting voor EB totdat deze door EB is bevestigd, door EB uitvoering daaraan wordt gegeven of door EB uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.

2. EB bedingt uitdrukkelijk het recht om eenzijdig wijzigingen in de aanbieding of offerte aan te brengen en door te voeren met betrekking tot prijsstelling en maatvoering als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden.

3. Alle aanbiedingen en offertes worden aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de klant al zijn eerder (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

3. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transport-, pallet en verpakkingskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. EB is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de klant door te berekenen.

4. BETALING

1. Er geldt een betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de klant, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van EB direct en volledig opeisbaar.

3. De klant is bij niet tijdig betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.

4. Indien EB door het verzuim van de klant genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00.

5. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met EB of indien er bij EB anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de klant, is EB bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de klant  zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft.

5. Levering

1. Levering vindt plaats af fabriek (af magazijn) en de overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het risico voor de gekochte zaken gaat over op de klant bij levering of door aanbieding aan de vervoerder.

3. Indien de klant de gekochte zaken niet binnen de afgesproken tijd bij EB heeft opgehaald of afneemt, dan heeft EB het recht om de zaken weder te verkopen zonder schadeplichtig te worden, de zaken in opslag te houden voor de klant op diens kosten onverminderd het recht op betaling van de factuur binnen de overeengekomen termijn en onverminderd het recht op eigendomsvoorbehoud (art 6).

4. EB zal zich inspannen om de levering op de geplande datum te halen. Mocht EB redelijkerwijs voorzien, dat de geplande datum niet haalbaar is, dan wordt de klant daarvan in kennis gesteld. Een overschrijding geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of het recht om te ontbinden, dan na een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen.

6. Eigendomsvoorbehoud

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

2. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de klant in de nakoming van de met EB gesloten overeenkomst(en) alsmede ter zake van door of namens EB ten behoeve van de klant verleende diensten en verrichtte werkzaamheden.

3. EB is bevoegd om indien de klant met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, alle door EB geleverde producten – ook de reeds betaalde – die overeenkomstig het vorige lid eigendom zijn gebleven terug te nemen.

7. overmacht

1 Indien door overmacht de levering meer dan 1 maand vertraagd wordt, zijn zowel EB als de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder het recht op schadevergoeding.

8. AANSPRAKELIJKHEID

1. EB is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, behoudens en voor zover deze kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EB.

2. EB is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, van de klant.

3. Aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen de verbintenis tot ongedaanmaking op grond van ontbinding, wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval zal uitbetalen, vermeerderd met het eigen risico.

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot een maximum van € 10.000,00.

5. Een vordering tot schadevergoeding zal binnen een jaar na het intreden van de schade en bekendheid met de aansprakelijkheid van EB daarvoor jegens EB te zijn ingesteld bij de volgende deze algemene voorwaarden bevoegde rechter (art 11). Na die periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.

9. CONTROLE EN RECLAMEREN

1. De klant dient de geleverde zaken terstond na levering grondig te controleren op aantallen, kleur, maatvoering en andere afwijkingen. Eventuele afwijkingen moeten ook terstond en schriftelijk aan EB worden gemeld, bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk en in rechte als juist zal worden beschouwd. Het tegenbewijs rust alsdan op de klant.

2. De klant dient zichtbare gebreken eveneens terstond na leverantie te melden. Eventuele afwijkingen moeten ook terstond en schriftelijk aan EB worden gemeld, bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk en in rechte als juist zal worden beschouwd. Het tegenbewijs rust alsdan op de klant.

3. De klant dient niet-zichtbare gebreken binnen 48 uur na ontdekking aan EB te melden en daarna direct schriftelijk te bevestigen met een deugdelijke specificatie van de klacht, bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk en in rechte als juist zal worden beschouwd. Het tegenbewijs rust alsdan op de klant.

4. De klant dient de facturen van EB direct te controleren op juistheid en eventuele fouten of onduidelijkheden binnen vijf werkdagen schriftelijk en onder opgave van reden bij EB te melden, bij gebreke waarvan de factuur als juist zal worden beschouwd.

5. Alle andere reclames dienen binnen 5 werkdagen nadat de klant een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren schriftelijk bij EB te worden gemeld. Na deze termijn kan de wederpartij geen beroep meer doen op non conformiteit.

10. OVERMACHT EN (GEVOLGEN VAN) ONTBINDING

1. In het geval van een overmachtsituatie als bedoeld in art 6: 75 BW zullen zowel EB als de klant vanaf en voor de duur van de overmachtsituatie het recht hebben om de verplichtingen jegens elkaar op te schorten.

2. EB is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

3. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst (evt. ten aanzien van reeds geleverde zaken) te ontbinden.

4. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door EB geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

5. Door ontbinding worden de over en weer te ontstane of bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij EB het geschil aanhangig maakt bij een andere – volgens de wettelijke competentieregels – bevoegde rechtbank. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.